Język:

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości Zakładów Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osiedlu Niewiadów
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości upadłego ZSP NIEWIADÓW S.A. w upadłości likwidacyjnej w Osiedlu Niewiadów tj. Nowego biurowca

 

1)           Przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaż, w trybie 320 p.u.n., prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości należących do ZSP NIEWIADÓW S.A. w upadłości likwidacyjnej w Osiedlu Niewiadów:

a)      prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Osiedlu Niewiadów, oznaczonej numerem działki 1230/32, o powierzchni 00ha18a84m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/00035858/2, wraz z prawem własności znajdujących się na tej nieruchomości budynków i budowli,

b)     prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Osiedlu Niewiadów, oznaczonej numerem działki 1230/65, o powierzchni 00ha07a74m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/00064635/5, wraz z prawem własności znajdujących się na tej nieruchomości budowli,

c)      prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Osiedlu Niewiadów, oznaczonej numerem działki 1230/84, o powierzchni 00ha22a49m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/00065241/3, wraz z prawem własności znajdujących się na tej nieruchomości budowli,

d)     udziału wynoszącego 176/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Osiedlu Niewiadów, oznaczonej numerem działki 1230/60, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/00069064/6,

2)           Przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaż wszystkich wyżej wymienionych nieruchomości, w związku z czym oferty zakupu poszczególnych nieruchomości nie będą rozpatrywane.

3)           Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) netto i zostanie powiększona o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

4)           Syndyk zaprasza do składania ofert w zaklejonej kopercie w terminie do 29.06.2016 roku do godziny 1500 na adres: Syndyka masy upadłości Zakładów Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osiedlu Niewiadów, 97-225 Ujazd, osiedle Niewiadów 49, z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI –  NOWY BIUROWIEC”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

5)           Przystępujący do przetargu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym datę otwarcia i rozpoznania ofert, wpłacić wadium w kwocie 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek bankowy syndyka masy upadłości:

BZ WBK S.A. numer 15 1500 1605 1216 0003 6207 0000

 

6)           Nabywca przedmiotu sprzedaży zobowiązany będzie do nieodpłatnego udostępnienia Syndykowi do wyłącznego korzystania pięciu wyodrębnionych pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku nowego biurowca z przeznaczeniem na biura syndyka, przez cały czas trwania postępowania upadłościowego – aż do czasu jego prawomocnego zakończenia lub umorzenia.

7)           Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 30 czerwca  2016r
o godz. 13:00 w sali nr XIII w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy Sekcja  ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5.

8)            Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu ustalony przez syndyka, zatwierdzony postanowieniem Sędziego-Komisarza w sprawie V GUp 2/11, wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Zakładów Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osiedlu Niewiadów, 97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 49 oraz w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5.

9)            Z przedmiotem przetargu i jego zakresem rzeczowym można zapoznać się w terminie do 24 czerwca 2016 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 44 719 36 40).