Język:

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości Zakładów Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osiedlu Niewiadów ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego ZSP NIEWIADÓW S.A. w upadłości likwidacyjnej
w Osiedlu Niewiadów – Wydział Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
, na następujących warunkach:

 

1)     Przedmiotem przetargu jest sprzedaż, w trybie art. 318 ust 1 p.u.n. w zw. z art. 320 p.u.n., zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZSP NIEWIADÓW S.A. w upadłości likwidacyjnej w Osiedlu Niewiadów, w postaci Wydziału Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych.

2)     Składniki wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowią:

a.      maszyny, urządzenia i narzędzia wymienione w Tabeli nr 8 (zawartej na str. 24-28 wyceny wartości rynkowej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 14.10.2016 r. sporządzonej przez IMAP Access 2 Sp. z o.o.) o łącznej wartości 1.142.000,00 zł. (jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące złotych) netto,

b.      prawa i obowiązki wynikające z zawartej przez Syndyka (jako najemcy) umowy najmu nieruchomości z dnia 15 maja 2015 r. dotyczącej najmu nieruchomości, w której prowadzona jest działalność Wydziału Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych,

c.      prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Syndyka umów, na podstawie których Wydział Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych użytkuje obce środki trwałe (wtryskarkę i chłodnicę),

d.      wszelkie prawa do całości posiadanej przez upadłego dokumentacji technicznej dotyczącej produkcji artykułów wytwarzanych w ramach Wydziału Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ZSP NIEWIADÓW S.A. wraz z autorskimi prawami niemajątkowymi i majątkowymi przysługującymi upadłemu,

e.      wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Syndyka umów dotyczących produkcji i zbytu artykułów gospodarstwa domowego wykonywanej przez ZSP NIEWIADÓW S.A. – w zakresie niewykonanym do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

f.       prawo do znaku towarowego „NIEWIADÓW” objęte wpisem do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr 196861 w stosunku do następujących klas towarów: 11 urządzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, 28 zabawki i artykuły sportowe nie ujęte w pozostałych klasach i 37 naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego,

g.      materiały i zapasy, produkcja w toku i wyroby gotowe o łącznej wartości 600.000,00 zł. (sześćset tysięcy złotych),

3)     Przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaż wszystkich wyżej wymienionych składników majątkowych, w związku z czym oferty zakupu poszczególnych składników nie będą rozpatrywane.

4)     Ze sprzedaży wyłączone są środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, wierzytelności.

5)     Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych),

6)     Syndyk zaprasza do składania ofert w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 22.06.2017r. godziny 15.00, na adres: Syndyk masy upadłości Zakładów Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” SA w upadłości likwidacyjnej, 97-225 Ujazd osiedle Niewiadów 49, z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – Wydział Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych\" (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

7)     Przystępujący do przetargu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej
w dniu poprzedzającym datę otwarcia i rozpoznania ofert, wpłacić wadium w kwocie 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), na rachunek bankowy syndyka masy upadłości

Bank Zachodni WBK 15 1500 1605 1216 0003 6207 0000

8)     Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu ustalony przez syndyka, zatwierdzony postanowieniem Sędziego-Komisarza w sprawie V GUp 2/11, wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Zakładów Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osiedlu Niewiadów,
97-225 Ujazd, Osiedle Niewiadów 49 oraz w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, ul. Słowackiego 5.

9)     Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 23 czerwca 2017 roku, godz. 13:00, sala XIII w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 5.

10)  Z przedmiotem przetargu i jego zakresem rzeczowym można zapoznać się w terminie do 21 czerwca 2017 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 44 719 36 40).